Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

Први сајам јагодастог воћа

Општина Ариље била је домаћин Првог сајма јагодастог воћа и производа заштићеног географског порекла који је био одржан 29. јула у Хали спортова и парку испред хале.

Током догађаја говорило се о значају развоја воћарске производње и општим трендовима развоја пољопривреде, а незаобилазна тема била је и подстицаји у пољопривреди, финансирање пољопривредне производње и могућности пласмана хране на иностраним тржиштима.

 

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој
процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то:  јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.  Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

 

Карте:

Фајлови / Fajlovi / Files
Download this file (izvestaj_o_strateskoj_proceni_uticaja_prostornog_plana_rs.pdf)Извештај о стратешкој процени[Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину]8877 kB
Download this file (prostorni_plan_republike_srbije_od_2021_do_2035_godine.pdf)Просторни план[Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године]21785 kB

2019. година проглашeна годином безбедности и здравља на раду

Влада Републике Србије донела је Одлуку да се 2019. година прогласи годином безбедности и здравља на раду како би се скренула посебна пажња јавности на важност ове области имајући у виду да је питање безбедности и здравља на раду од општег друштвеног значаја и у заједничком је интересу за све запослене и послодавце.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је тим поводом, како би се број повреда на раду смањио, припремило План активности којима ће се између осталог посебна пажња усмерити на доследну примену мера безбедности и здравља на раду, поштовање прописаних процедура, подизање свести послодаваца и запослених о важности примене мера .

Радници Србије су највећи ресурс зато заслужују највећи ниво безбедности и здравља на раду. Предлог плана активности упућен је и на разматрање Социјално - економском савету Републике Србије, како би се у обележавање ових значајних догађаја у потпуности укључили и социјални партнери.

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/2019-godina-proglasena-godinom-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu

Објављен нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Министарство пољопривредe, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Новим Правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године, одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода;
2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима ,,Службени гласник РС”, број 84/15);
3) налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину ,,Службени гласник РС”, број 104/14).

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода дата су у Прилогу 1 – Списак насеља у планинским подручјима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15) или се налазе у налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 104/14) дата су у Прилогу 2 – Остала подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 39/16). Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/objavljen-novi-pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Нови рок за подношење захтева за подизање вишегодишњих засада

Правилником о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, који је објављен крајем прошле недеље, по први пут се уводи почетни рок за подношење захтева за остваривање права на подстицај по овој мери. Захтеви ће се од ове године подносити од 1.маја до 31.августа.

Новина је и да више нема ограничења у погледу максималне површине засада за који се могу оставрити подстицаји, изузети су и додатни подстицаји за книп саднице, док су на другој страни уведена додатна средства за набавку супстрата са сертификатом за класичан засад боровнице на банковима.

Повећани су и максмиални износи које корисник може да оствари у току једне календарске године и то са 3.000.000 на 5.000.000 динара – за набавку садница максимални подстицај је са 2.000.000 повећан на 3.500.000 динара, за набавку наслона, односно коља може oствaрити подстицај до 1.000.000, док је максимални износ за припрему земљишта односно набавку супстрата 400.000 динара.

За више информација посетите страницу (http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkurentnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-vinov/).

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/novi-rok-za-podnosenje-zahteva-za-podizanje-visegodisnjih-zasada/