Златиборски управни округ („ми“) предвиђа коришћење одређених категорија колачића из више разлога, али нам је за то потребна Ваша сагласност. Кликните на дугме „Прихвати“ да бисте прихватили или дугме "X" да одбијете нашу употребу колачића. Банер за колачиће ће остати видљив све док не изразите своје жеље. Нећемо користити било коју категорију колачића осим оних које су стриктно неопходни за функционисање нашег веб-сајта, уколико се не одлучите за неку од могућих категорија колачића.

 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Национални парк Тара
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Златибор
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Парк природе Шарган - Мокра Гора
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Слапови Сопотнице
 • ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
  Озрен - Јадовник

2019. година проглашeна годином безбедности и здравља на раду

Влада Републике Србије донела је Одлуку да се 2019. година прогласи годином безбедности и здравља на раду како би се скренула посебна пажња јавности на важност ове области имајући у виду да је питање безбедности и здравља на раду од општег друштвеног значаја и у заједничком је интересу за све запослене и послодавце.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је тим поводом, како би се број повреда на раду смањио, припремило План активности којима ће се између осталог посебна пажња усмерити на доследну примену мера безбедности и здравља на раду, поштовање прописаних процедура, подизање свести послодаваца и запослених о важности примене мера .

Радници Србије су највећи ресурс зато заслужују највећи ниво безбедности и здравља на раду. Предлог плана активности упућен је и на разматрање Социјално - економском савету Републике Србије, како би се у обележавање ових значајних догађаја у потпуности укључили и социјални партнери.

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/2019-godina-proglasena-godinom-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu

Објављен нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Министарство пољопривредe, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Новим Правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године, одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода;
2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима ,,Службени гласник РС”, број 84/15);
3) налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину ,,Службени гласник РС”, број 104/14).

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 м и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода дата су у Прилогу 1 – Списак насеља у планинским подручјима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која се налазе у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15) или се налазе у налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 104/14) дата су у Прилогу 2 – Остала подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 39/16). Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/objavljen-novi-pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Нови рок за подношење захтева за подизање вишегодишњих засада

Правилником о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, који је објављен крајем прошле недеље, по први пут се уводи почетни рок за подношење захтева за остваривање права на подстицај по овој мери. Захтеви ће се од ове године подносити од 1.маја до 31.августа.

Новина је и да више нема ограничења у погледу максималне површине засада за који се могу оставрити подстицаји, изузети су и додатни подстицаји за книп саднице, док су на другој страни уведена додатна средства за набавку супстрата са сертификатом за класичан засад боровнице на банковима.

Повећани су и максмиални износи које корисник може да оствари у току једне календарске године и то са 3.000.000 на 5.000.000 динара – за набавку садница максимални подстицај је са 2.000.000 повећан на 3.500.000 динара, за набавку наслона, односно коља може oствaрити подстицај до 1.000.000, док је максимални износ за припрему земљишта односно набавку супстрата 400.000 динара.

За више информација посетите страницу (http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkurentnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-vinov/).

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/novi-rok-za-podnosenje-zahteva-za-podizanje-visegodisnjih-zasada/

Извоз малина и боровница у Јапан

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић састао се данас са делегацијом Пословне асоцијације Јапана и и југоисточне Европе и том приликом је потписан Меморандум о сарадњи.

На састанку је договорено да делегација Пословне асоцијације Јапана и и југоисточне Европе са привредницима 19. и 20. марта ове године посети Србију када ће у Ариљу и другим градовима западне Србије интензивирати даље договоре у вези увоза смрзнуте малине и боровнице за шта су исказали велико интересовање. Пословна делегација Јапана и југоисточне Европе показала је заинтересованост и за изградњу фабрике за прераду малине и другог воћа.

Недавним усвајањем и усаглашавањима докумената омогућен је несметан извоз кокошијих јаја из Републике Србије.

 

http://www.minpolj.gov.rs/izvoz-malina-i-borovnica-u-japan/

Информације о мерама које ће се предузимати због ширења болести АКС у државама у окружењу а у близини граница Републике Србије

Због погоршања епизоотиолошке ситуације по питању АКС у региону (Мађарска, Румунија, Бугарска), и непосредне опасности од појаве ове болести у нашој земљи, неоходно је налагање конкретних мера које треба да спроводе све релевантне институције и организације поред МПШВ, тако и власници и држаоци животиња, ловци и корисници ловишта, у циљу спречавања појаве и сузбијања АКС у Републици Србији.

Доношењем ове наредбе употпунили смо и прецизирали све мере, активности, као и ингеренције лица која су укључена у управљање ризиком, а са циљем превенције и борбе против ове заразне болести. 

Дефинисана су подручја високог и умереног ризика са контролним, превентивним и рестриктивним мерама, такође, донели смо опште и посебне биосигурносне мере које се морају спроводити на газдинствима са свињама и у ловиштима.

Из разлога непосредне угрожености од појаве ове болести у Републици Србији приступили смо строгој контроли промета и увоза живих свиња, производа и споредних производа пореклом од свиња.

 

ИЗВОР: http://www.minpolj.gov.rs/informacije-o-merama-koje-ce-se-preduzimati-zbog-sirenja-bolesti-aks-u-drzavama-u-okruzenju-a-u-blizini-granica-republike-srbije/