Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 -
ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– dr. Zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni
glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE

OD 2021. DO 2035. GODINE

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

 

JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u dalјem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu (u dalјem tekstu: Izveštaj o strateškoj
proceni uticaja), održaće se OD 5. APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANјU OD 30 DANA. Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaklјučno 5. maja 2021. godine, i to:  jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.  Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavlјene i elektronskom poštom na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Mesto, vreme, način i postupak održavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.

Komplet materijala koji se izlažu na javni uvid, kao i dodatne informacije, biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadležnog ministarstva od početka održavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.


Karte:

Фајлови / Fajlovi / Files
Download this file (izvestaj_o_strateskoj_proceni_uticaja_prostornog_plana_rs.pdf)Izveštaj o strateškoj proceni[Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu]8877 kB
Download this file (prostorni_plan_republike_srbije_od_2021_do_2035_godine.pdf)Prostorni plan[Prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2035. godine]21785 kB

2019. godina proglašena godinom bezbednosti i zdravlјa na radu

Vlada Republike Srbije donela je Odluku da se 2019. godina proglasi godinom bezbednosti i zdravlјa na radu kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlјa na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom je interesu za sve zaposlene i poslodavce.

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je tim povodom, kako bi se broj povreda na radu smanjio, pripremilo Plan aktivnosti kojima će se između ostalog posebna pažnja usmeriti na doslednu primenu mera bezbednosti i zdravlјa na radu, poštovanje propisanih procedura, podizanje svesti poslodavaca i zaposlenih o važnosti primene mera .

Radnici Srbije su najveći resurs zato zaslužuju najveći nivo bezbednosti i zdravlјa na radu. Predlog plana aktivnosti upućen je i na razmatranje Socijalno - ekonomskom savetu Republike Srbije, kako bi se u obeležavanje ovih značajnih događaja u potpunosti uklјučili i socijalni partneri.

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/2019-godina-proglasena-godinom-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu

Objavlјen novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi. Novim Pravilnikom, koji je objavlјen u ,,Službenom glasniku RSˮ broj 102/18 od 21. decembra 2018. godine, određuju se područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, za period od tri godine.

Status područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naselјeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naselјena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:

1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;
2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ,,Službeni glasnik RS”, broj 84/15);
3) nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu ,,Službeni glasnik RS”, broj 104/14).

Područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi koja se nalaze u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda data su u Prilogu 1 – Spisak naselјa u planinskim područjima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi koja se nalaze u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, broj 84/15) ili se nalaze u nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 104/14) data su u Prilogu 2 – Ostala područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 39/16). Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/objavljen-novi-pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelјa, koji je objavlјen krajem prošle nedelјe, po prvi put se uvodi početni rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovoj meri. Zahtevi će se od ove godine podnositi od 1.maja do 31.avgusta.

Novina je i da više nema ograničenja u pogledu maksimalne površine zasada za koji se mogu ostavriti podsticaji, izuzeti su i dodatni podsticaji za knip sadnice, dok su na drugoj strani uvedena dodatna sredstva za nabavku supstrata sa sertifikatom za klasičan zasad borovnice na bankovima.

Povećani su i maksmialni iznosi koje korisnik može da ostvari u toku jedne kalendarske godine i to sa 3.000.000 na 5.000.000 dinara – za nabavku sadnica maksimalni podsticaj je sa 2.000.000 povećan na 3.500.000 dinara, za nabavku naslona, odnosno kolјa može ostvariti podsticaj do 1.000.000, dok je maksimalni iznos za pripremu zemlјišta odnosno nabavku supstrata 400.000 dinara.

Za više informacija posetite stranicu (http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkurentnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-vinov/).

 

http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2019/novi-rok-za-podnosenje-zahteva-za-podizanje-visegodisnjih-zasada/

Izvoz malina i borovnica u Japan

Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović sastao se danas sa delegacijom Poslovne asocijacije Japana i i jugoistočne Evrope i tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji.

Na sastanku je dogovoreno da delegacija Poslovne asocijacije Japana i i jugoistočne Evrope sa privrednicima 19. i 20. marta ove godine poseti Srbiju kada će u Arilјu i drugim gradovima zapadne Srbije intenzivirati dalјe dogovore u vezi uvoza smrznute maline i borovnice za šta su iskazali veliko interesovanje. Poslovna delegacija Japana i jugoistočne Evrope pokazala je zainteresovanost i za izgradnju fabrike za preradu maline i drugog voća.

Nedavnim usvajanjem i usaglašavanjima dokumenata omogućen je nesmetan izvoz kokošijih jaja iz Republike Srbije.

 

http://www.minpolj.gov.rs/izvoz-malina-i-borovnica-u-japan/