Zlatiborski upravni okrug („mi“) predviđa korišćenje određenih kategorija kolačića iz više razloga, ali nam je za to potrebna Vaša saglasnost. Kliknite na dugme „Prihvati“ da biste prihvatili ili dugme "X" da odbijete našu upotrebu kolačića. Baner za kolačiće će ostati vidljiv sve dok ne izrazite svoje želje. Nećemo koristiti bilo koju kategoriju kolačića osim onih koje su striktno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta, ukoliko se ne odlučite za neku od mogućih kategorija kolačića.

 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Nacionalni park Tara
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Zlatibor
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Park prirode Šargan - Mokra Gora
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Slapovi Sopotnice
 • ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA
  Ozren - Jadovnik

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti

U skladu sa Zaklјučkom 05 Broj: 011-882/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u periodu od 4. februara do 25. februara 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavlјaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti”.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto koji će se održati 20. februara 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, ul. Resavska 15, sala 2, Beograd, sa početkom u 11,00 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmataranje na sednici Vlade.

 

http://mtt.gov.rs/vesti/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-yakona-o-informacionoj-bezbednosti/

Obaveštenje o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji RS.

Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija objavilo je Obaveštenje kojim se turističke agencije, organizatori turističkog putovanja, informišu o načinu na koji mogu ostvariti pravo na subvenciju za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista.

Pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu.

Korisnik subvencije ostvaruje pravo na dodelu sredstava subvencija po realizaciji:

 • organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije (organizovanje turističkog putovanja);
 • organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent i organizuje uslugu smeštaja i još najmanje dve turističke usluge;
 • organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva, u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent uz pružanje najmanje dve turističke usluge (organizovanje dela turističkog putovanja);
 • oganizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao slokalni agent uz pružanje najmanje dve turističke usluge (neorganizuje uslugu smeštaja).

Obaveštenje, propisani obrasci i preporučena izjava o dodelјenoj državnoj pomoći mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br.22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/ 313-9691, 011/312-2867 i 011/313-9687.

 

http://mtt.gov.rs/vesti/obavestenje-8/

Raspisan konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je danas javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019. godini koja se realizuju preko Fonda za razvoj.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavlјanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavlјanje delatnosti u oblasti turizma i polјoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o polјoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlјa Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isklјučivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2019. godine, a krajnji rok za dostavlјanje dopuna zahteva je 1. novembar 2019. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139671.

 

http://mtt.gov.rs/vesti/raspisan-konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava/

Javni konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 9. novembra 2018. godine, objavlјuje Javni konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u izradi  i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta u 2018. godini.

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa čl. 90b, 90v stav 1. tačka 14) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, 14/16 i 76/18), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodelјivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17).

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava na ovaj Konkurs ima jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE.

Obrazac zahteva za dodelu sredstava za sufinansiranje možete preuzeti OVDE.

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

     Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilјu unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilј sledeće:

 

 1. Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, pobolјšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, posebno dece sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom, dece bez roditelјskog staranja i dece iz socijalno ugroženih porodica;

 

 1. Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada udruženja koja se bave zaštitom porodice i dece, problemima nasilјa i zlostavlјanja u porodici kroz pružanje različitih usluga ženama i deci - žrtvama porodičnog nasilјa;

 

 1. Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti u cilјu zaštite, podrške i pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i osobama iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

 

            Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilјu unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara) obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0903 - Porodično-pravna zaštita, funkcija 040 - Porodica i deca, Programska aktivnost 0002 - Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama.

 

Link: https://www.minrzs.gov.rs/konkursi.html